Zwarten en andere donkergekleurde mensen zijn eigenlijk niet welkom in de Mormoonse kerk. De leer van de Mormonen staat negatief ten opzichte van zwarten omdat deze de nazaten van Kaïn en dus vervloekt zijn.
In het ‘Boek van Mormon’ staan tot op de dag van vandaag beledigende en grove discriminerende teksten met betrekking tot zwarten. Zwarten dragen de vloek van God, zo is nog steeds de leer.


Dat is een van de redenen waarom tot voor twintig jaar geleden zwarten geen officiële functies in de Mormoonse kerk konden uitoefenen en het priesterschap toebedeeld konden krijgen.
De afgelopen jaren zijn er wel enige praktische aanpassingen te bespeuren om zwarten in Amerika en andere landen van de wereld niet te veel voor het hoofd te stoten. Immers, als de Mormonen missiewerk doen in Brazilië of Afrika, levert de leer vaak problemen op.
Maar uit het ‘Boek van Mormon’ blijkt duidelijk iets anders. De Mormoonse leer is duidelijk als het gaat om de verhouding tot negers en donkergekleur­den. Afrikanen zijn nakomelingen van Kaïn die zijn broer Abel doodsloeg. Zij zijn door God vervloekt en worden daarom als inferieur wezen te boek gesteld.

Vorig jaar vergaderden de Mormoonse leiders in het geheim in Washington over de vraag of de leer misschien aangepast moest worden. Maar dat is een te diepe ingreep, want verandering van de dogma’s zou wel eens de vraag kunnen opwerpen, hoe het zit met weer andere dogma’s die de kerk leert. Dat de fundamenten van de Mormoonse geloofsleer wankel zijn en door wetenschappelijk onderzoek met name in Amerika steeds meer op losse schroeven komen te staan, zorgt voor slapeloze nachten bij de Mormoonse leiders in Salt Lake City.
Veel van de historische, antropologische en archeologische claims zijn nergens op gebaseerd en eenvoudig te weerleggen. Het ‘Boek van Mormon’ zelf is een fantasierijk odysee, geschreven in 1839 door Joseph Smith. Net als de meeste andere Mormoonse standaardwerken kunnen zij de harde toets der kritiek niet doorstaan.

De teksten waar het om gaat staan in het ‘Boek van Mormon’:

-2 Nephi 5: 21. “Want ziet, zij hadden hun hart tegen Hem verstokt, zodat dit gelijk een keisteen was geworden; daarom, waar zij blank en zeer schoon en bekoorlijk waren, liet de Here God een donkere huid op hen komen, zodat zij niet aantrekkelijk zouden zijn voor mijn volk”.
-2 Nephi 30: 6. “…de geestelijke duisternis zal van hun ogen wijken, en niet vele geslachten zullen onder hen voorbijgaan, voordat zij een blank en behaaglijk volk zullen zijn”.
-Jakob 3: 5. “…die gij haat wegens hun onreinheid en de vloek die op hun huid is gekomen,…”.
-Alma 3: 6. “En de huidskleur der Lamanieten was donker, volgens het teken, waarmede hun vaderen werden gekenmerkt, hetgeen een vloek was, die op hen rustte wegens hun overtreding en hun opstand tegen hun broeders…”.
-Alma 3: 9. “En het geschiedde, dat iedereen, die zich met de Lamanieten vermengde, dezelfde vloek op zijn nageslacht bracht”.
-3 Nephi 2: 15. “En hun vloek werd van hen weggenomen, en hun huid werd blank, zoals die der Nephieten”.
-Mormon 5: 15. “…want dit volk zal worden verspreid, en een donker, een vuil en walgelijk volk worden, en elke beschrijving te boven gaat van hetgeen ooit onder ons, of zelfs onder de Lamanieten is geweest; en dit wegens hun ongeloof en afgoderij”.

In het ‘Boek van Mormon’ staan nog andere teksten die een blanke huid idealiseren, zonder dat daarbij de vloek op de mensen met een donkere huidskleur steeds genoemd wordt.
In een ander standaardwerk, ‘de Parel van Grote Waarde’, staan eveneens enkele dubieuze teksten. Veel van het racisme waarop de Mormoonse leer is gestoeld gaat terug op ‘Het Boek van Abraham’, een vertaling van oude Egyptische papyri die begrafenisrituelen beschrijven. Dit werk wordt door de meeste Egyptologen verworpen als een frauduleus document.
Maar ook Mormoonse leiders maken het af en toe te bont voor woorden.
Bruce R. McConkie: “Negers zijn niet gelijk aan andere rassen als het gaat om het ontvangen van bepaalde geestelijke zegeningen”. (Mormon Doctrine, pagina 527).
De Millennial Star 22:602 had het ooit over “rebellerende nikkers in de slaven-staten”. In latere uitgaven zoals ‘History of the Church’ werd gesproken van “rebellerende negers in de slavenstaten”.
Orson Hyde, een van de oudsten in de Mormoonse kerk, verklaarde in 1845 zelfs dat de gevallen engelen in het kielzog van de duivel, op aarde het lichaam van negers (“de vervloekte lijn van Kaïn”) hadden aangenomen.
En Brigham Young, een van de belangrijkste Mormoonse leiders en waar een Universiteit in Amerika naar is genoemd, schreef in de ‘Journal of Discourses’ 7:290: “Kaïn vermoordde zijn broeder. Kaïn zou zelf vermoord kunnen worden en dat zou het einde zijn van dit soort mensen. Maar dit gebeurde niet, want de Heer legde een teken op hem, dat is de vlakke neus en de zwarte huid”. (deel 2 pag.14). Ook zei hij dat wanneer een blanke met ‘het zaad van Kaïn’ zou trouwen hij “ter plekke de doodstraf krijgt. Dit is altijd zo geweest”. (Journal of Discourses 10:110). En zo zijn er vele voorbeelden, ook in andere Mormoonse publicaties.
In ‘The Church and the Negro’ uit 1967 werd alles nogmaals bevestigd en niets van alle honderden discriminerende stellingen werd herroepen.

Lienden, 30 december 1999
Persbureau Het KNP
Tel. (31-)(0)344-601474
Fax. (31-)(0)344-601373
Internet EMail:  knp@wxs.nl
Homepage:        http://home.wxs.nl/~knp
http://members.visualcities.com/knp