In ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, S.A.) heeft Estelle Lombard het hoofdartikel gewijd aan de DEPRESSIE, die zich over de wereld verspreidt. Op de beurzen in Azië, Rus­land, Zuid-Afrika, de U.S.A., Nieuw-Zeeland, Australië, enz. is een schoksgewijs neergaande lijn te zien. Duizenden kleine­re en grotere bedrijven gaan bankroet, met als gevolg toene­mende werkloosheid, armoe, onrust en verbittering.


De hele wereld zit tot over de oren in de schuld. Practisch al de leningen aan de landen van de ‘derde wereld’ zijn verloren gegaan. Blijkens publicaties in de Amerikaanse pers betekent dat voor de banken een gezamenlijke strop van honderden mil­jarden US.dollars.

De Russische economie is niet meer dan een dood lichaam, tenzij iemand van de regering in Moskou de kluizen vol reser­ves in goud opent.
Al de leningen, die aan de Russen werden gegeven door het IMF en de Wereldbank zijn verdwenen als sneeuw voor de zon (103 miljard US.dollars).
Veel daarvan is door duistere figuren ten eigen bate in vei­ligheid gebracht in Westerse landen. Om de rente te kunnen betalen, moesten nog nieuwe leningen worden afgesloten.

Criminaliteit blijft toenemen, de Mafia heeft sleutelposi­ties in handen gekregen. Grondstoffen worden verhandeld met buiten­landse bedrijven in ruil voor goederen, in plaats van geld; dus vrij van belasting.
De roebel is bijna waardeloos. Wie heeft er nog vertrouwen in de regering? In vele andere landen gebeurt hetzelfde.
Haat van het ene volk tegen het andere vlamt op. Er is ge­droomd en gepraat over vrede en vriendschap, maar daar komt niets van terecht. Historici vergelijken deze tijd met die van de Weimar-republiek in Duitsland, waar in 1933 Hitler de baas werd.
In Rusland hebben vooraanstaande zakenlieden de gewezen gene­raal Aleksandr Lebed reeds benaderd, die nu gouverneur is van de grote siberische provincie Krasnoyarsk. Hij versloeg des­tijds de Moslims in Afghanistan (hoewel daar nu de Taliban de lakens uitdelen). Het Russische volk bewondert deze 48-jarige spijkerharde vechtersbaas, die geen drank gebruikt en een afschuw heeft van corruptie. Zijn soldaten zeggen van hem, dat hij staat op discipline, waarheid, orde en respect. Hij heeft een uitgesproken afkeer van de communisten. Hij heeft gezegd, dat als hij de kans krijgt, hij de Mafia genadeloos wil uit­roeien. Begrijpelijk, dat de machthebbers in het Krem­lin deze man haten.

Laten we niet vergeten, dat Rusland met een zee van nucle­ai­re wapens nog steeds een dodelijke bedreiging voor de ‘vrije wereld’ vormt. Waarschijnlijk overtreft het tactische nucleai­re overwicht van Rusland nu dat van de U.S.A., omdat president Clinton zijn best heeft gedaan om de Amerikaanse superioriteit op te ruimen. Bovendien ‘helpt’ Rusland de vijanden van het Westen met hun bewapening. Noord-Korea doet hetzelfde, maar dat kan worden verwacht van een land, dat onafgebroken commu­nistisch is gebleven, met pure terreur. Menselijkerwijs ge­sproken houdt alleen de aanwezige Amerikaanse vloot het rode regiem nog in toom, hoewel het er zorgvuldig voor zorgt van tijd tot tijd in het nieuws te komen.
De media van de wereld zijn voor negentig procent in socialis­tische handen. Een hele generatie journalisten is opgevoed in de geest van Karl Marx en Friedrich Engels. In hun ogen is alleen ‘links’ goed en ‘rechts’ slecht, zonder te beseffen dat die stromingen in principe takken van dezelfde boom zijn.