Over de vraag of Tony Blair bezig is zich te ontwikkelen tot een rooms-katholiek, boog zich recentelijk The Sunday Times in een artikel.
“Als Blair over zou gaan tot het katholicisme, dan zou hij tot nu toe de grootste vis zijn die in de netten van de Roomse kerk terecht komt. Hij zou daarmee de opvolger zijn van de hertogin van Kent; van Ann Widdecombe, de voormalige minister van binnenlandse zaken en van Frances Shand-Kydd, de moeder van wijlen prinses Diana”. Zij hebben allen deze overstap gemaakt.

Officieel is Blair lid van de Anglicaanse kerk, maar hij bezoekt met zijn vrouw en kinderen regelmatig de roomse mis. Begin maart, zo meldde The Sunday Times, ging Blair alleen naar de mis die in de Westminster Cathedral werd gehouden.
Indien Blair Rooms-katholiek zou worden, zou hij zou de eerste rooms-katholieke premier worden in de Britse geschiedenis. Hij geeft daarmee een knipoog naar de middenklasse, die voor een gedeelte het rooms-katholi­cisme aanhangt. Zo zou het rooms-katholicisme een respectabeler plaats binnen de top van Britse samenleving krijgen.

Er bestaat geen constitutionele belemmering voor een roomse premier in Engeland, maar de overgang van Blair naar Rome zou het toch al aangeslagen gezicht van de Anglicaanse Kerk geen goed doen. Ook wordt gevreesd voor het verdere verloop van de vredesonderhandelingen met Ierland in het geval Blair daadwerke­lijk van kerk zou veranderen.
Bovendien heeft de Britse premier een zeer belangrijke stem in de keuze van de bisschoppen van de Church of England. Dat zal bij een overgang naar Rome bij een aantal hoge Anglicanen kwaad bloed zetten.

Maar deze problemen kunnen worden voorkomen, volgens The Sunday Times. “Katholieken worden geweerd van de troon, maar Blair heeft geen intentie om koning te worden, voor zover ik weet”, aldus Ben Pimlott, professor in de contemporaine geschie­denis aan de universiteit van London. Volgens Pimlott zou Blair bij het kiezen van bisschoppen niet zijn theologische visie laten prevaleren. Pimlott gelooft dat een overgang naar de roomse kerk overigens zeer onwaarschijnlijk is.

Volgens Chris Bryant, een vriend van Tony Blair, is de premier een kind van een generatie waar oecumene en anti-sectarisme hoog staat aangeschreven en waar denominatie minder telt. Veel Anglicanen bezoeken regelmatig een roomse mis en omgekeerd, zonder formeel over te gaan naar de andere kerk. “Het is zaak om een kerk te vinden waar je je het beste thuis voelt”, aldus Bryant.
Blair heeft ooit gezegd dat hij de vele debatten tussen woedende rooms-katholieken en protestanten “volslagen verbijsterend” vindt.