In de voormalige provincies (staten) van de Sovjet-Unie, die een moslimregering hebben, neemt het ‘lastig vallen’ van christenen toe, aldus Lawrence Uzzell, directeur van de Keston News Service.

Het ergste is dit het geval in Turkmenistan, waar de Baptistische , Lutherse, Armeens-Christelijke en Pinksterkerken bericht hebben ontvangen, dat ze niet langer recht hebben op godsdienstige samenkomsten (kerkdiensten) en het openlijk belijden en/of toepassen van hun geloof.


De overheid heeft reeds honderden buitenlanders, die ervan worden verdacht, dat zij betrokken zijn bij godsdienstige activiteiten, het land uitgezet. Daar blijft het trouwens niet bij. In het maandblad Compass Direct wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat er al verscheidene kerkgebouwen in beslag zijn genomen en sommige zelfs door bulldozers met de grond gelijk zijn gemaakt. De kleinste kerken hebben het het ergst te verduren. De meesten van hun predikanten en ouderlingen zijn opgepakt en zonder meer opgesloten in een gevangenis. Verscheidenen van hen zijn afgeranseld of gemarteld. Christelijke jonge mensen zijn hun baan kwijtgeraakt met een simpele mededeling op een papiertje: “U bent ontslagen”. Steeds meer christelijke gezinnen worden op beval van hogerhand hun huizen uitgegooid.

De nieuwsdienst van de ‘Bob Jones University’ (USA) geeft een bericht door uit de stad Agatala in India, waar een opgezweepte menigte Hindoes de Krishnanagar Baptistische kerk heeft aangevallen en beschadigd. De dominee kreeg bevel, de diensten op zondag stop te zetten. Zonder opgaaf van reden stellen zij, dat zij niemand meer zullen toestaan een godsdienstige samenkomst in het gebouw bij te wonen. Voor zover bekend is er geen enkele wet, waarop zij zich zouden kunnen beroepen.

In de Amerikaanse staat Texas is al een poos een proces aan de gang van drie christelijke scholen tegen de wetgevende afdeling van het regionale bestuur, aangespannen door (1) de theologische hogeschool van Tyndale in de stad Fort Worth, (2) het Hispanic Bible Institute van San Antonio en (3) het Southern Bible Institute of Dallas. De staat verbiedt voortaan diploma’s aan afgestudeerde dominees te geven zonder een peperduur ‘Certificate of authority’ en verlangt ook allerlei veranderingen in de opleiding om er een liberaler karakter aan te geven. In 1998 legde het ‘Staatsbureau van toezicht op hoger onderwijs’ de school in Fort Worth reeds een boete op van $ 173.000 voor elk dat jaar afgegeven diploma. Dit jaar staat er voor elk seminarie een boete op van $ 170.000 tenzij de landelijke regering in Washington ingrijpt.

Er is een conflict van een aantal predikanten met de leiding van de Amerikaanse vloot over het benoemen van predikanten, waar nu 27 klachten in behandeling zijn van gepasseerde geestelijke onderwijzers. Zij zeggen, dat er kennelijk een voorkeur voor roomskatholieken en leden van de grote (moderne) kerken in ontstaan. Ze worden ook overgeslagen bij promoties, als ze te strikt of te evangeliserend worden gevonden. Vorig jaar waren er 17 klachten van gelijke strekking, aldus het maandblad Charisma.

In het maandblad ‘Christian View of the News’ heeft ds. Norman Pyle vastgesteld, dat alle geestelijke adviseurs van de gewezen president Clinton modernisten waren, die achteraf zijn privé-leven door dik en dun verdedigen. Hij noemt J. Phillip Wogaman (Foundry United Methodist Church), Tony Campolo (Eastern College, Philadelphia), Jesse Jackson (Illinois University), Cordon MacDonald (Grace Chapel, Lexington), T.D. Jakes (Potter’s House, Dallas) en Joan Campbell (National Council of Churches)…