In het Amerikaanse maandblad ‘The Berean Call’ schreef Ds.Dave Hunt over de vraag, hoeveel invloed de ‘vrijmetse­laars’ ont­wikkelen in de huidige regering en de toekomstige, met name in de U.S.A.
Het is een feit, dat vele vooraanstaande politici tot die beweging behoren en leidinggevende posities bekleden.
Hoogstwaarschijnlijk zullen zij doordringen in de te vormen wereldregering, waarbij de ‘Europese Unie’ model staat.

De vrijmetselarij bevat alle elementen van een oecumenische wereldreligie, die de diverse godsdiensten wil verenigen. Dat is gebleken uit wat in haar eigen documenten staat.
Het is voortgekomen uit heidense religies en occultisme. De eden, die worden gezworen en de rituelen, zijn in feite een blasfemie tegen God zoals wij Hem uit de Bijbel kennen, en dus ook tegen het Evangelie van Jezus Christus.

In de leringen van de vrijmetselarij wordt de leden ten on­rechte verzekerd, dat ze door het doen van goede werken en gehoor­zaamheid aan ‘de leerstukken’ het Hemelse Huis (“Celes­tial Lodge”) zullen bereiken, waar de ‘Grote Architect van het Universum’ woont. Ze zeggen, dat God is “zoals u veronderstelt dat Hij is”.

Carl H.Claudy zegt in ‘Little Masonic Library’ (Macoy Publis­hing, 1977), hoofdstuk 4: “Vrijmetselarij verlangt eenvoudig, dat u gelooft in een godheid, welke naam of u Hem ook geeft­.. Hij is uw god”. Dus een omhelzing van alle reli­gies bij el­kaar…

Bij de inwijding tot de eerste graad wordt een lamsvel ge­bruikt, dat ‘zuiver­heid van leven en gedrag vertegenwoordigt’, noodzakelijk om tot het Hemelse Huis te kunnen worden toegela­ten.
In de ‘Schotse Ritus’, 19de graad, wordt gezegd dat gehecht­heid aan de vrijmetselarij maakt, dat men het Hemels Jeruzalem verdient.
Bij de 28ste graad wordt duidelijk gemaakt, dat de ware vrij­metselaar zich langzamerhand opwerkt, ‘zichzelf ontdoet van zijn oorspronkelijke zonde, tot hij de Hemel bereikt’…

Als topfiguur (hoogste autoriteit) geldt Albert Pike, die wordt genoemd “Souvereine Groot Commandeur van de Opperste Raad van de Schotse Volmaakte Vrijmetselarij in de U.S.A.” (in de encyclopedie van de vrijmetselarij van 1921, gepubliceerd door de ‘Masonic History Company’), geschreven door twee 33e graad leden, McClenachan en Mackey. Zij schreven ook een toelich­ting, waaruit duidelijk blijkt, dat de vrijmetselarij verwant is aan hindoeïsme, boedhisme en andere oosterse reli­gies.
In een handboek voor de loge geeft Mackey toe, dat de leer­stukken terug te vinden zijn ‘in de boezem van het heidendom’, waartegen hij kennelijk geen bezwaar heeft.

Manly Palmer Hall zegt in ‘The Lost Keys of Freemasonry’, dat de vrijmetselaar, wanneer hij ‘de hoogste regionen’ be­reikt, de geheime leer van Lucifer zal begrijpen, en hij zal de mysterieuze ziedende geestkracht van Lucifer in handen krijgen (pagina 48). De schrijver geldt als een autoriteit op dit gebied.

In 1 Johannes 4 waarschuwt de apostel echter reeds, dat zij, die ontkennen dat Jezus de enige Christus is en dat Hij eens en voor altijd ‘in het vlees’ kwam…, hebben de geest van de antichrist omhelsd.

Lynn F.Perkins in ‘The Meaning of Masonry’ haalt een uit­spraak van de vrijmetselaars aan, waarin staat dat “Jezus van Nazar­eth een hoogte van bewuste perfectie bereikte, van spiri­tuele illuminatie”, enz.
Jay Blanchard citeert in’Scottish Rite Masonry’, 1979, uit een gebed: “Laat de vloed van Masonic licht onafgebroken over de hele wereld vloeien maak vrijmetselarij de geloofsbelijdenis van de hele mensheid”…