In ‘Ucanews’, uitgave van de ‘United Christian Action’, (Claremont, RSA), is een hoofdartikel gewijd aan de toename van de criminaliteit en de corruptie in Zuid-Afrika. De gangsters hebben zich verenigd in 300 syndicaten.
Er zijn ook kartels die zijn gespecialiseerd in de handel in verdovende mid­delen. Onder hen bevinden zich vijf internatio­nale organisaties.
Volgens ‘Ucanews’ treden zij bijzonder brutaal op omdat het nationale res­pect voor orde en wetgeving achteruit gegaan is en de grenzen nau­we­lijks meer worden bewaakt.

Cocaïne, heroïne e.d. zijn gemakkelijk verkrijgbaar. Daar gaat veel geld in zitten dat wordt belegd in gokinstellingen, bordelen, boekwinkels (met pornografische lectuur) enz. Dit alles op grote schaal en zeer luxueus in­ge­richt, voornamelijk in de Kaap-provincie en Oost-Transvaal.
Er zijn zelfs boerderijen opgekocht met landingsplaatsen voor helicopters en kleine vliegtuigen.

In Kaapstad zijn groepen ontdekt uit West-Indië en Nigeria die ver­do­ven­­de middelen het land binnensmokkelen. Er zijn leden van de Italiaanse- en Siciliaanse Mafia gearresteerd die zich schuldig maakten aan fraude en afpersing.
Er blijken schijn-ondernemingen te zijn opgezet die bemiddelen bij het aan­ko­pen van land, villa’s, nachtclubs, restaurants enz. De meeste mensen hebben geen flauw idee wie de werkelijke eigenaars zijn.

Interpol noemt: ‘La Cosa Nostra’, ‘Cali Cartel’ en ‘Organizat­slya’ (laatstge­noemde uit Rusland) vooral als gevaar­lijk, maar er zijn ook mensen uit de onderwereld van Nederland en België bij.
Zij zijn in Europa betrokken bij het verhandelen van onderde­len van atoom­wapens. Ook de ‘Triads’ zijn in Zuid-Afrika aan het modderen. Ze werken samen met de geheime dienst van commu­nistisch China en dwingen mensen van Chi­ne­se afkomst tot het meehelpen bij illegale activiteiten. Velen van hen hebben geen of valse paspoorten, bankkaarten e.d.

Professor Johan Heyns werd vermoord vanwege zijn voortdurende waar­schu­­wingen tegen casino’s, loterijen enz. De gangster gebruikte een spe­ciaal geprepareerde kogel, die na het berei­ken van zijn doel uit elkaar spatte.
Prof.Heyns bedreigde de belangen van de Mafia en dergelijke organisaties…

Per 100.000 inwoners zijn in de R.S.A. 56 personen vermoord. In Zoeloeland (KwaZu­lu/Natal) ligt dat getal op 145 per 100.000 inwoners.
In het centrum van Johannesburg zijn vier van de vijf oude mensen beroofd, (sommigen zelfs zes keer).
Er zijn 22.000 gevallen van oplichting en verduistering in onderzoek bij de rechtbanken (directeuren en hoge ambtena­ren).

Generaal-majoor Erica van Zyl, Departement van Korrektionele Diensten, heeft meegedeeld dat de gevangenissen voor honderd procent vol zijn. Het opnemen van meer misdadigers is niet mogelijk. De rehabilitatieprogramma’s zijn mislukt.

In verscheidene plaatsen heeft de bevolking het recht in eigen hand ge­no­men. Voorbeelden: Een moordenaar in pension in Ger­miston werd door om­wo­nen­den ter dood gebracht, het huis van een moordenaar van een kind werd in Soshanguwe in brand gesto­ken en verwoest.

Miriam Cain van ‘African Christian Action’ (Glosberry, RSA) is een campagne begonnen tegen de massaal ingevoerde pornografie. Er zijn verschillende ‘anti-porn’-bewegingen die met haar samenwerken.
Wat in andere landen vijftig jaar heeft geduurd om zich te ontwikkelen, overspoelt Zuid-Afrika sinds een paar jaar. Er is nog maar een enkel nummer van een pornografisch tijdschrift door het hooggerechtshof verboden en uit de circulatie genomen.

Volgens de ‘Aida Parker Newsletter’ organiseren vakbonden stakingen, stu­denten gaan over tot anarchie en politieagenten nemen ontslag.
Wat te denken van een ‘schooldag voor athletiek’ in het z.g. Koningspark in Durban, die plotseling werd onderbroken door met messen zwaaiende jonge com­munisten, die verscheidene meisjes grepen en ten aanschouwe van de om­standers op de tribune gingen onteren?