Erich Brüning is de schrijver van een boekje gericht tegen de vrijmetselarij. Wie hij precies is, is onbekend.
Duidelijk is wel dat Brüning de vrijmetselarij als hoofdschuldige aanwijst voor de ondermijning en de vernietiging van het christendom en de installering van een antichristelijk wereldrijk.

De roomse kerk is tot op de dag van vandaag het hoofddoel van de internationale vrijmetselarij.


Deze ‘vreemde agent’ heeft zich binnen de muren van het Vaticaan genesteld en de besluiten van het Tweede Vaticaans concilie gedicteerd. Deze ‘vreemde agent’ is ‘gelijk te stellen met de duivel’. ‘Onder het mom van tolerantie, pluralisme, relativisme en pragmatisme wordt de kerk kapot gemaakt’.
Het begon allemaal met de Beierse Illuminatenorde. De vrijmetselarij is de uitvoerder van het plan der Illuminaten.

Diverse pausen maakten er al gewag van: er is een Luciferiaans plan om de kerk te ondermijnen. De vijand is reeds in de kerk.
Talrijke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, kardinalen, bisschoppen en aartsbisschoppen zitten in het complot.

Van kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminologie.
Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem. Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI.
Hij sprak wel eens over ‘een komende wereldregering’ en had het vaak over het ‘integrale humanisme’, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan.  Ook haalde hij leden van de toenmalige P-2 loge binnen het Vaticaan, om de financiën te beheren.

Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaars taal. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ‘Bouwmeester van deze Wereld’.
Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was ‘de rook van Satan de tempel Gods binnengedrongen’

Ook de vorige paus Johannes Paulus II, hoe enerzijds conservatief en hoe anderzijds oecumenisch ook (Assisi 1986, zij aan zij met moslims, hindoes en boeddhisten), heeft niets gedaan om deze stroom van vrijmetselarij binnen het Vaticaan te stoppen. En via het Vaticaan wordt aan de eenwording van Europa gewerkt.
Het is niet voor niets dat een van de grondleggers voor een verenigd Europa, Graaf Coudenhove-Kalergi, een vrijmetselaar was. Coudenhove-Kalergi wordt nu voornamelijk binnen de Pan-Europa Beweging van de roomse aartshertog Otto von Habsburg geëerd.

“Drie pausen hielpen de vrijmetselarij, de vreemde agent, aan de definitieve overwinning over het bolwerk van de rooms-katholieke kerk”.

Maar ook de evangelicalen zijn van binnenuit bewerkt. Dat begon al in 1845 in Liverpool toen onder leiding van Thomas Chalmers een kerkconferentie werd gehouden waarbij besloten werd tot oprichting van de Evangelische Alliantie.
Anderen hebben de zaak voortgezet, maar Chalmers trok zich bescheiden terug. Zijn werk was gedaan. Chalmers was vrijmetselaar en lid nr.101 van een loge in Forfarshire, Schotland.
De oprichtingsconferentie van de Evangelische Alliantie vond in 1846 plaats in een vrijmetselaarsloge in Londen.
Toen in 1857 de EA in Duitsland werd opgericht, stond deze onder bescherming van koning Friedrich Wilhelm IV. Onder de congresgangers waren vele vrijmetselaars.
Dit is gedocumenteerd in het boek van  E.Beyreuther: Der Weg der Evangelischen Allianz in Deutschland. ‘Zo kwam ook de vreemde agent de EA binnen’.
Momenteel beijvert de EA zich voor samenwerking met allerlei vogels van christelijke pluimage, inclusief Rome en de charismatischen.

De huidige leider van de Duitse Evangelische Alliantie Peter Strauch is ook om. Hij slikt voor zoete koek alles wat Rome vertelt. De leerverschillen tussen Rome en Reformatie zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. In 1994 verklaarde Strauch nog dat er niet samengewerkt kon worden met Rome. In 2003 was zijn mening radicaal gewijzigd.

Zo worden diverse evangelicalen en neo-evangelicalen genoemd die onder invloed staan van deze ‘vreemde agent’: De televisie dominee Robert Schuller (Hour of Power), diep beïnvloed door de vrijmetselaar Norman Vincent Peale; Bill Hybels, uitdenker van het Willow Creek concept, leerling van Schuller en door hem hoog geprezen. En opmerkelijk genoeg ook Bill Bright.

Brüning constateert hier een geestelijk ‘erfelijke’ continuïteit: Peale, Schuller, Hybels.
Ook Billy Graham blijkt sympathie te hebben voor de vrijmetselarij, niet één keer, maar diverse malen heeft hij zich positief uitgelaten. Ook over de roomse kerk en zijn leer. Minder bekend is dat Graham een eredoctoraat bezit van een Amerikaans jezuïeten opleidingsinstituut.

Brüning beschrijft met name de situatie in Duitsland. Daar zijn al vele evangelische kerkleiders van naam omgeturnd.
Veel christelijke manifestaties die in het recente verleden zijn gehouden, zoals ‘ProChrist’, ‘Jesus House’ (een christelijke houseparty) en ‘Christival 2002’, hebben weinig meer met het traditionele geloof te maken. Alles staat in dienst van het goede voelen en je prettig wanen met het geloof. ‘God moet je beleven’ en ‘Jesus is here’, met inbegrip van christelijke internet café’s, hip-hop party’s, lasershows met rookkanonnen en spetterende live-acts met go-go girls.
Piëtisten, lutheranen, evangelischen, pinksterchristenen, baptisten en charismatischen, iedereen wordt met deze minachting van God en Jezus besmet.
De flyers die verspreid worden zijn zonder meer godslasterlijk. De ‘vreemde agent’ doet zijn werk in stilte.
‘De vernietiging van het christelijk geloof en de kerk is door de invloed van de politiek en de ontwikkelingen in cultuur en wetenschap een aanzienlijk stuk dichterbij gekomen’.

Brüning citeert uitspraken van vrijmetselaars waarin opgeroepen wordt de kerk op alle mogelijke manieren te ondermijnen.
Dit alles dient de globalisering en het uiteindelijke resultaat: de nieuwe wereldorde, het grote Babylon.

Volgens David Rockefeller, een financier van allerlei soorten interreligieuze organisaties, is er eerst een enorme economische en financiële wereldcrisis nodig, voordat de volkeren de nieuwe economische en religieuze wereldorde zullen accepteren.

In 1999 schreven twintig prelaten van het Vaticaan een boekwerk getiteld ‘Wij klagen aan’, waar in detail de opmars van de vrijmetselarij wordt gedocumenteerd. Van het boekwerk is niets meer vernomen.
De vraag is nu op welk pad de nieuwe paus zijn schreden zet. Of is hij ook ‘een vreemde agent’?
Erich Brüning: Der fremde Agent – Freimaurerei, Vatikan und die Evangelikalen, Verlag für Reformatorische Erneuerung, Wuppertal, 2004, 141 pag.