Een “religie van vrede” noemt President Bush de Islam.
Maar journalist Robert Spencer heeft er zich in verdiept en schrijft in zijn nieuwe boek “Voorwaarts Moslimstrijders: Hoe de jihad Amerika en  het Westen nog steeds bedreigt” dat wat wij Islamitisch extremisme noemen rechtstreeks voortkomt uit de Koran en de islamitische commentaren.

Op 10 november j.l heb ik een interview gehad met Spencer.

Larry Elder: Is de Islam een vredelievende religie waarvan Islamitische extremisten zich meester gemaakt hebben, zoals George B. Bush zegt?

Robert Spencer: Er zijn miljoenen vredelievende Moslims ….. maar een feit is dat radicale Moslims kernteksten van de Islam gebruiken die diep geworteld zijn in de Islamitische theologie, traditie, geschiedenis en wetgeving om hun daden te rechtvaardigen; deze radicale Moslims kunnen terroristen over de hele wereld rekruteren en motiveren door een beroep te doen op deze kernteksten. Wat de radicale en gewelddadige elementen van de religie betreft, die zijn heel diep geworteld; wij zijn uiterst naïef als wij dat niet onderkennen en dit gematigde Moslims onder het oog brengen, zodat werkelijke hervorming plaats kan vinden.

Elder: Hebben sommige vertalingen van de Koran de meer extreme verklaringen overbelicht?

Spencer:  De enige Korantekst die er toe doet is de Arabische, want wat de traditionele Islamtheologie betreft, kan Allah die door de engel Gabriël tot Mohammed sprak in de taal die wezenlijk is, niet losgemaakt worden van de boodschap. Het feit is dat de Arabische tekst heel helder is…maar in twee tegengestelde richtingen. Er staan heel veel verzen in die spreken van vrede en verdraagzaamheid en ook heel veel verzen die het geweld tegen niet-gelovigen goedkeuren en voorschrijven.

Er zijn in ons land veel gematigde Moslims en Amerikanen die de Islam voorstaan; zij citeren voor u de vreedzame en verdraagzame verzen, maar spreken niet over de gewelddadige verzen. Als u de Islamitische theologen zelf leest zult u merken dat zij dit probleem direct naar voren brengen. Sommige van de meest gerespecteerde denkers in de geschiedenis van de Islam zeggen dat als u op dit soort elkaar tegensprekende verzen stuit – aan de ene kant vrede en aan de andere kant geweld – u zich moet houden aan wat het laatst geopenbaard is; dat heft het eerder geopenbaarde op. Jammer voor de gematigden: de gewelddadige verzen zijn het laatst geopenbaard en verklaren de vreedzame nietig. Dit hoort u echter niet van de Amerikanen die een lans breken voor de Islam.

Wat wij nodig hebben is een directe erkenning en hervorming van de kant van de gematigde Moslims zelf, zoals de paus zijn excuses aangeboden heeft voor de Kruistochten en het verkeerde in het Christendom in het algmeen de theologie die daartoe aanleiding gegeven heeft afgewezen heeft. Zo  hebben we nodig dat gematigden op grote schaal die theologie zouden afwijzen die geleid heeft tot de gewelddadige jihad en die door de radicalen gebruikt wordt om hun daden te rechtvaardigen.

Elder: U schrijft: “Moslims mogen bij niet-Moslims niet aankomen met de drie keuzen uit Soera 9:29 van de Koran: bekering, onderwerping met tweederangs status onder Islamitisch bewind of de dood”.

Spencer: Dat is juist. Dit is een diepgewortelde traditie in de Islam. De Islam is uniek onder de religies daar zij een ontwikkelde leer heeft met een wet die geweld tegenover niet-gelovigen voorschrijft. Niet alle Moslims nemen dit serieus, maar de radicalen wel en zij werken om terroristen te rekruteren en te motiveren. Dus, Wanneer men zegt dat wij de Sharia in een land willen invoeren, bedoelt men deze Islamitische wetten. Zij bedoelen niet gelijkheid van rechten en waardigheid van niet-Moslims in een Moslim-samenleving, maar decreteren juist het tegengestelde: niet-Moslims krijgen geen gelijke rechten, maar kunnen verschillende banen niet  bezetten, omdat zij geen gezag over Molims mogen uitoefenen.

Zij moeten een speciale belasting betalen, de jizya, die te maken heeft met het genoemde Koranvers. Hun vernedering en inferieure status wordt nog versterkt door talloze andere regelingen die tot de Shariah behoren en kunnen worden opgelegd door radicale Moslims en hen die de macht willen hebben en de Sharia willen invoeren. Een ieder die zich zorgen maakt om de mensenrechten zal zich verzetten en zich gelukkig prijzen met de oorlog tegen de terreur te kunnen meedoen.

Elder: Dus als de president zegt dat de Islam een religie van vrede is, doet hij dat omdat het politiek correct klinkt, zodat men niet de indruk krijgt dat wij oorlog voeren tegen een religie voeren?

Spencer:  U raadt het. Hij beseft dat radicale Moslims er zo’n soort oorlog van proberen te maken… en hij probeert dit te voorkomen. Het probleem is dat wat hij zegt misleidend is. Als hier naar gehandeld wordt, zou het de naleving van de wet belemmeren tegen radicale Moslims die in de Verenigde Staten opereren. Dat zou wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben.

Elder:  Wat moet hij dan zeggen?

Spencer:  Ik denk dat hij niets moet zeggen. Zoals Pat Robertson zei, is hij niet benoemd tot oppertheoloog van de Verenigde Staten. Hij hoeft de Amerikanen niet te vertellen waar het in de Islam om gaat. Al wat hij moet doen is die vijanden bestrijden die onze vrijheid en ons voortbestaan in de Verenigde Staten bedreigen.

(Jewish World Review, 20 nov. 2003.)