De Amerikaanse regering is bezig met de opzet van een nieuw omvangrijk computersys­teem met het doel een universeel contro­le apparaat op te zetten dat mensen in hun belangrijkste activitei­ten zal observeren en nagaan. Dit systeem heet het ‘Universal Computerized Identification Clearing­house Resource Center’ (officiële naam het LUCID project) en is gevestigd in de Amerikaanse staat Maryland.


Het doel is om elke wereldburger een ‘smart card’ identifica­tie­bewijs uit te reiken met biometrische kenmerken, te begin­nen bij babies. Mensen die hiervan niet gediend zijn, worden gedwongen om operatief een biochip in hun hoofd te laten implanteren, waarop belangrijke informatie over de persoon zal worden vastgelegd.

Het computersysteem zal verbonden zijn met de CIA, de FBI, de Nationale Veiligheids­raad, de Ameri­kaanse belas­tingdienst, het justitiële apparaat, Interpol en de diverse natio­nale en internationale inlichtin­gendiensten.
“Kan het zijn dat dit systeem het systeem is dat de antichrist zal gebrui­ken in zijn machts­overname, het controle systeem van het Beest 666, zoals dat in het Bijbelboek Openbaring hoofd­stuk 13 beschreven staat?”, aldus Texe Marrs in zijn nieuws­brieven van september en oktober jl.

De nieuw in te voeren ‘Universal Biometrics Card’ zal onder andere een DNA afdruk van de kaarthouder bevatten, alsmede een bloedgroepvermelding. Daarnaast zullen op een chip foto’s en afdrukken vastgelegd worden van het gezicht, de vingers, de voeten en een gescande foto van de iris van de houder. Elke iris is anders door het structuurverschil van de bloedvaatjes. Programma’s liggen volgens Marrs reeds klaar om de gehele Amerikaan­se bevol­king in korte tijd te voorzien van dit ver­plich­te ‘identiteitsbewijs’.
Alle informatie afkomstig van deze kaarten zal geregistreerd worden in een gigantisch centraal computersysteem genaamd LUCID, dat gevestigd is in Fort Meade, Maryland.

De wettelijke basis van dit super controle systeem is gelegd door de wetgeving tegen het terrorisme en de criminaliteit. De strijd daartegen is door president Clinton krachtig ter hand genomen.
De ‘Omnibus Anti-Crime Bill’ van 1994 maakt het mogelijk om personen te arresteren die verdacht worden van ‘terrorisme’. Deze personen zijn voor de wet nu ‘een binnen­lands veilig­heids­risico’.
Ook zijn er nieuwe wetten met betrekking tot ‘preventieve opsluiting’ van kracht. In al de vijftig Amerikaan­se staten kan nu wettelijk veel sneller over worden gegaan tot inbeslag­na­me van goederen van mensen die ‘verdacht’ worden en dus niet schuldig zijn. Tevens is de CIA bezig met de opzet van een geheim netwerk van detentie centra’s, provisorische gevange­nis­sen en andere gelegenheden om politieke tegenstanders tijdelijk uit de roulatie te halen. Dit project heet overigens ‘Operation Phoenix’.
Een kleine groep topambtenaren en hoge politieofficieren is van het bestaan van dit systeem op de hoogte. VN topambtena­ren, besluitvormers, toppolitici en andere staatsdie­naren worden mondjesmaat van dit systeem op de hoogte gebracht.

Dat het LUCID project geen uitvinding is van Texe Marrs, bewijst het recente nummer van het Amerikaanse blad ‘The Narc Officer’, dat bestemd is voor politieperso­neel dat zich be­roepshalve bezighoudt met drugsbestrij­ding. Uit het schema wordt duidelijk dat informatie over mensen ook betrokken zal worden via telecom­municatie apparatuur, populair gezegd, het afluisteren van satellieten en telefoons.

Inmiddels heeft Texe Marrs een boek uitgebracht over het Project LUCID, waarin zeer uitgebreid staat beschreven hoe dit systeem wordt opgebouwd.