In het Australische maandblad ‘Endtime Ministries’ (Landsbo­rough, Queensland) schrijft Dr.J.W.Wardner over de als evange­list bekend staande Billy Graham. Er blijkt in de U.S.A. bovendien een boek over hem te zijn verschenen met talrijke gedocumenteerde onthullingen, die de juistheid van zijn mede­delingen bevestigen.
Hij schrijft, dat Billy Graham in 1957 een bedrag van 75000 dol­lars ontving van de miljonair John D.Rockefeller Jr. voor zijn ‘Kruistocht in New York’. Voor een dergelijke actie in Los Angeles was de Methodistische bisschop Gerald Kennedy bereid het voorzitterschap op zich te nemen.

Hij negeerde de waarschuwing van Dr.Bob Jones (van de bekende universiteit in South Carolina), die schreef (in 1966): “Bisschop Kennedy verwerpt de maagdelijke geboorte van Jezus Christus en de onfeilbaarheid en autoriteit van het Woord van God. Hij staat bekend als een linkse liberale predikant”.
In feite was het met Kennedy nog erger gesteld, want hij was lid van een heel stel communistische front organisaties. Hij bestreed openlijk alle pogingen van het toenmalige Congres in Washington om een onderzoek in te stellen naar communistisch gewroet in de U.S.A.
Billy Graham luisterde niet. Integendeel!

Hij was erevoorzitter van het eerste ‘World Congress on Evan­gelism’ en nodigde religieuze leiders uit in communistische landen. De vergaderingen werden gehouden in Berlijn en de communisten hadden er geen bezwaar tegen. Ook dominee Richard Wurmbrand werd uitgenodigd, die 14 jaar in Roemenië in een communistische gevangenis had gezeten. Hij schreef Graham: “Ik kom van achter het IJzeren Gordijn en ik kan me niet voorstel­len, dat uit deze landen iemand in staat is, zulk een congres bij te wonen, als hij niet een handlanger is van de geheime politie. U weet, dat kardinaal Wyzinski in Polen als een internationale inbreker is behandeld en geen toestemming kreeg zijn land te verlaten. Hoe kunt u veronderstellen, dat evange­listen een World Congress mogen bijwonen? Hun evangelisten zitten in gevangenissen. Ik heb u hun namen opgegeven en ik kan u nog honderden meer laten weten. Wel, als zij hun evange­listen hebben opgesloten, wie zullen dan degenen zijn, die onder de naam van evangelisten naar uw congres zullen komen?”.
Welk antwoord kreeg ds.Wurmbrand?
De uitnodiging werd ingetrokken en er werd bij gezegd: “Het is geen enkele afgevaardigde vergund tegen het communisme te ageren”.
Dat was in 1966. In de ‘Chicago Tribune’ van 7 april 1970 verklaarde Billy Graham: “Ik weiger discussies over het communisme. Ik heb daar al in geen jaren meer over gesproken. Ik kan niet de wereld rond reizen en zeggen, wat goed is en wat niet”. De krant herinnerde hierbij aan een uitspraak van J.Edgar Hoover (FBI): “Als een dominee ertoe kan worden bewo­gen, zijn mond te houden over de gevaren van het communisme, heeft de partij gewonnen”.

Typerend is, dat Billy Graham sinds 1960 vergaderingen bij­woont van de Wereldraad van Kerken. Hij beweerde, dat meerdere leden van het World Congress tegelijk lid waren van de Wereldraad en daarin hoge posities bekleden…

Hij sprak in een vergadering van de Nationale Raad van kerken in Amerika en zei (in 1969): “Mijn vrouw is Presbyteri­aans. Haar denominatie zit in de Nationale raad, dus misschien ben ik hier vanwege mijn huwelijk”…

In Tokio zei hij op 28 mei 1973 (blijkens een verslag in de ‘Mainichi Daily News’): “De acht voorschriften van Mao Tse Tung zijn praktisch het zelfde als de Tien Geboden, dus als ik die niet gelezen kan krijgen in onze scholen, kies ik de voorschriften van Mao Tse Tung”…

Hem werd eens gevraagd, of hij bereid was een communistische regering te steunen en zijn antwoord was: “Ja, net als de Joden zich destijds aanpasten bij de Romeinen”.
(Velen van hen werden in het jaar 70 door de Romeinen ge­dood)…

In augustus 1979 werkte Billy Graham mee aan een blad van radicaal linkse geestelijken, dat heette ‘Sojourners magazi­ne’. Op het omslag stond: ‘Billy Graham preekt tegen de wapenwedloop’.
In een lang artikel zei hij, dat hij diep onder de indruk was gekomen van de angst van de mensen in de Oost-Europese landen voor de bedreiging van de vrede. “Ik geloof. dat we iets van hen kunnen leren”.
De Marxist Richard Barnet antwoordde hem verderop in het blad: “De bedreiging van de Sovjet-Unie is de grootste leugen in de wapenwedloop…Dat sprookje wordt al twintig jaar door het Amerikaanse leger gebruikt voor interventie…Verblind door haat… Wat een dappere bekentenis van Billy Graham…”.
Jaren later werd Graham dan ook uitgenodigd, naar Moskou te komen en zei dat hij nergens bewijzen had gevonden voor het bestaan van religieuze onderdrukking. Waarschijnlijk was hij niet naar Siberië geweest…

In 1990 viel hij tegenstanders van president Bill Clinton fel aan en zei, dat ze hem behoorden te steunen!
Tijdens een samenkomst met 500 journalisten in Washington D.C. verklaarde hij, dat het persoonlijk leven van de president totaal onbelangrijk was.
Hij zei, dat hij al jaren een heel goede vriend van de presi­dent was en dat hij geloofde, dat Bill Clinton dikwijls op zijn knieën lag om God om hulp te vragen…

Op 20 januari 1993 deed hij een goed woordje voor Clinton voor de televisie. Geen woord over Clinton’s opvattingen t.a.v. abortussen en homoseksuelen. In een interview op 3 mei 1993 verklaarde hij van mening te zijn, dat Clinton best een goede prediker van het Evangelie zou kunnen worden, als hij dat wilde…

Vreemd, dat dezelfde Billy Graham ook een ceremonie in het ‘House of the Temple’ van de vrijmetselaars in Washington heeft bijgewoond ‘om Jim Shaw’ te huldigen (Supreme Council, 33ste graad). Daar komen als regel toch alleen ingewij­den.….

Hij woonde, op verzoek van een zekere Henry Luce, een verga­de­ring bij van leden de ‘Council on Foreign Relations’, waar over de belangen van Amerika werd gesproken. Rockefeller zei daar, dat de ruzie makende brokken van de christenheid tot elkaar moesten worden gebracht (de ‘eenheidsworstgedachte)…
Tijdens een Tv-interview met Cal Thomas werd Graham gevraagd, waarom hij zich niet duidelijker uitsprak tegen abortussen. Hij zei, dat hij de ons omringende natuur belangrijker vond…

Tijdens een diner met vice-president Al Gore (een pantheïst, die de bijbelse Heilsmiddelaar afwijst) verklaarde Gra­ham: “Ik dacht vroeger, dat heidenen naar de hel gingen, maar nu geloof ik, dat er zoveel manieren zijn om het bestaan van God te erkennen, bijvoorbeeld in de natuur”…
Dit is de taal van een ‘verlichte vrijmetselaar’, zegt Dr.Wardner.