Twintig jaar geleden werd voor de eerste keer het avondmaal gevierd op de bijeenkomsten van de Duitse Evangelische ‘Kirchen­tag’. Ook op de aanstaande bijeenkomst van 16 tot 20 juni in Stuttgart wordt het avondmaal in bijna tweehonderd gemeentes gevierd. Het vormt het belangrijkste deel van de bijeenkomsten.


Tijdens de bijeenkomst in Stuttgart staat het avondmaal in het thema van Micha 4 vers 1 t/m 7. Met name de interpretatie van deze tekst heeft in de Duitse kerken voor opschudding gezorgd.
Er staat onder andere: “Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs.” Met het beroep op Micha wil de Kirchentag ter gelegenheid van het avondmaal een multicultureel en multire­ligieus feest organiseren, waarbij boeddhisten, hindoes, moslims en joden samen met christenen kunnen bidden.
Dit meldt Idea Spektrum, een weekblad uitgegeven door de Duitse Evangelische Alliantie.

Dr. Rolf Hille, voorzitter van de Alliantie, neemt in het artikel fel stelling tegen deze multireligieuze interpretatie van het bijbelvers. Volgens hem wordt hier gerefereerd aan een toekomsti­ge tijd waarin de volkeren der aarde van de berg Gods naar Jeruzalem trekken om daar onderwezen te worden hoe men in de wegen van Israels’ God moet wandelen. Als het Woord Gods naar elk volk uitgaat, zullen zij zich bij Israels God aansluiten.
Het eerste gebod zegt: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. Het is volgens Hille voor de profeet Micha zonneklaar: elke vorm van vermenging van religie is een vorm van prostitutie.

Hille constateert dat de Kirchentag daar heel iets anders van gemaakt heeft.
“Alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods”, de vertegen­woordigers van niet-christelijke religies zullen opgaan naar de God van Israël, is de interpretatie van de Kirchentag. In de liturgie van de Kirchentag staat dat er “nog anderen tot de berg Gods zullen naderen”, en verder: “Wij dan, wij gaan in de naam van Adonai, onze God, voor immer en eeuwig”.
Dat met Adonai de God van Israël wordt bedoeld, wordt verzwegen. Voor bezoekers zonder kennis van het Hebreeuws moet “Adonai” als de naam van een vreemde God klinken, aldus Hille.

De opstellers van de Kirchentag liturgie verzwijgen de verwach­ting van Micha dat uit alle heidense volkeren velen zich tot de God van Israël zullen bekeren. Daarentegen maakt de Kirchentag de symbolen en gebeden van hindoeïsme, islam, boeddhisme en jodendom tot een belangrijk deel van de christelijke viering. Zo moet er tijdens het avondmaal een islamitisch gebedskleed klaarliggen en een boeddhistisch draaiwiel, de afbeelding van een of andere hindoeïstische godheid en moet er een joodse menorah op de avondmaalstafel staan. Ook zullen er gebeden van niet-christelijke religies uitgesproken worden. Volgens de organisato­ren vormt dit soort activiteiten de basis voor een wereldwijde vrede.

Het hoeft niet te verbazen dat de bijbelteksten die direct handelen over het avondmaal niet eens meer voorgelezen worden, laat staan dat de naam van Jezus genoemd wordt. Vergeving der zonden wordt “umgedeutet”  tot “versterking van de mens op weg naar God”.
Hille: “Hier is sprake van een eclatante perversie van de bijbeltekst. Het provoceert christenen die tegen een aanpassing van de Bijbel aan de tijdgeest
zijn. (…) Een gesprek met mensen van andere religies moet in respect gebeuren, maar hierbij wordt geen mogelijkheid geschapen om gezamenlijke gebedsdiensten te houden. Er is geen andere toegang tot God de Vader, dan in de naam van Jezus Christus. Een interreligieuze dialoog mag helemaal niet op een of andere wijze met het avondmaal in verband worden gebracht”, het avondmaal “dat de innigste gemeenschap van christenen met hun Heere en met elkaar voorstelt. Want avondmaalsgemeenschap betekent in de geestelijke zin kerkgemeenschap”.

Inmiddels zou er sprake zijn van een mogelijke verandering in het interreli­gieuze ritueel. Maar de verwachte honderdduizend bezoekers van de Kirchentag wordt opgeroepen niet aan het avondmaal deel te nemen.